My Cart
0.00

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

«ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΣΥΝ.Π.Ε.»

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΑΡΘΡΟ 1. Σύσταση – Νομική Φύση – Διάρκεια

 1. Ιδρύεται Αστικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που διέπεται από τις διατάξεις της συνεταιριστικής νομοθεσίας (Ν. 1667/1986 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τους ορισμούς του παρόντος καταστατικού.
 2. Ο συνιστώμενος με το παρόν Αστικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του.
 3. Η διάρκεια του Συνεταιρισμού θα είναι αορίστου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 2. Επωνυμία –Σφραγίδα

 1. Η επωνυμία του συνιστώμενου με το παρόν Αστικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης είναι «ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΣΥΝ. Π.Ε.» και σε σύντμηση (διακριτικό τίτλο) «ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε.».
 2. Ο Συνεταιρισμός θα φέρει σφραγίδα στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία του, το έτος συστάσεως και ο Δήμος της έδρας του.

ΑΡΘΡΟ 3ο. Έδρα

 1. Έδρα του Συνεταιρισμού είναι ο Δήμος Γαλατσίου Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού ορίζεται η ακριβής διεύθυνση κατά οδό, αριθμό και οίκημα των γραφείων του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 4ο. Σκοπός

Α. Ο συνεταιρισμός δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Έχει οικονομικούς σκοπούς που εξυπηρετούν απλώς την πραγμάτωση των μη κερδοσκοπικών επιδιώξεών του και αποβλέπει., στην διάδοση και ανάπτυξη των ιδεών της αλληλέγγυας οικονομίας, και του αλληλέγγυου και εναλλακτικού εμπορίου, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών του, κυρίως μέσω της συνεργασίας και της συλλογικής τους προσπάθειας.

Β. Ειδικότερα, οι σκοποί του συνεταιρισμού είναι οι εξής:

 • Η διεξαγωγή και η προώθηση της ιδέας του εναλλακτικού και αλληλέγγυου εμπορίου, μέσω της δημιουργίας ενός ευρέως δικτύου διακίνησης προϊόντων, που θα καταργεί μεσάζοντες και κερδοσκόπους, τον παρασιτισμό, τη διαφθορά και τη ‘’συναλλαγή’’, και που θα συνδέει όσο το δυνατό πιο άμεσα επιλεγμένους παραγωγούς, ή παραγωγικές συλλογικότητες με τους χρήστες-καταναλωτές των προϊόντων αυτών. Μέσω της λειτουργίας του δικτύου αυτού επιδιώκεται από κοινού η αξιοπρεπής διαβίωση και η αυτονομία των παραγωγών, η όσο το δυνατό πιο προσιτή τιμή και καλή ποιότητα προϊόντων για τους χρήστες-καταναλωτές και η προστασία και ο σεβασμός του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Η υλοποίηση και η προώθηση των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, ως ενός δημοκρατικού, ισότιμου και συμμετοχικού μοντέλου οργάνωσης της εργασίας και η γενικότερη προώθηση της – κατά κύριο λόγο – εθελοντικής συλλογικής δράσης και της ενεργής συμμετοχής των πολιτών, στην κατεύθυνση της κοινωνικής αλλαγής, για μία πιο δίκαιη, ασφαλή και δημιουργική κοινωνία.
 • Η προσπάθεια να φέρει στο προσκήνιο, όχι το κέρδος και τις ‘’αγορές’’ σε βάρος παραγωγών, καταναλωτών και του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά τον άνθρωπο αναδεικνύοντας αξίες όπως η αλληλεγγύη, η συνεργασία, η ανιδιοτέλεια, το αμοιβαίο όφελος και η δημοκρατία, μέσα και έξω από τον κύκλο των μελών του.
 • Η στήριξη, βοήθεια και αλληλεγγύη πολιτών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη του ή όχι.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο. Αξίες που διέπουν τον Συνεταιρισμό

Ο παρόν Συνεταιρισμός διέπεται από τις ακόλουθες αξίες

 • της δημοκρατίας
 • της διαφάνειας
 • της ισότητας
 • της δικαιοσύνης
 • της αλληλεγγύης
 • της εντιμότητας
 • της κοινωνικής ευθύνης
 • της μέριμνας για τους άλλους

ΑΡΘΡΟ 6ο. Μέσα επίτευξης σκοπού

Για την εκπλήρωση και εξυπηρέτηση αυτών των αρχών και των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να αναπτύσσει κάθε είδους δραστηριότητα μεσολάβησης αυτής της σχέσης παραγωγού/εργαζομένου με τον χρήστη/καταναλωτή. Σε καμία όμως περίπτωση δεν επιδιώκει την επίτευξη εμπορικού κέρδους για τα μέλη του. Ως εκ τούτου, ο εμπορικός σκοπός του Συνεταιρισμού περιορίζεται στην κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών, την ισότιμη αμοιβή της αναγκαίας παρεχόμενης εργασίας και την στήριξη μέσω δωρεών αντίστοιχων εγχειρημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και την επίτευξη των λοιπών καταστατικών σκοπών του συνεταιρισμού σύμφωνα πάντα με τον Ν. 1667/86. Οποιοδήποτε οικονομικό πλεόνασμα προκύπτει από την δραστηριότητά του δεν θα διανέμεται στα μέλη του, αλλά θα διοχετεύεται για τη δημιουργία αποθεματικού, με στόχο την εκπλήρωση και εξυπηρέτηση των άνω μη κερδοσκοπικών φυσιογνωμικών του χαρακτηριστικών και επιδιώξεών του και την επέκταση των δραστηριοτήτων του.

Για το λόγο αυτό ο συνεταιρισμός θα μπορεί :

α) Nα αναπτύσσει κάθε προβλεπόμενη και απαραίτητη εμπορικά και

φορολογικά μεσολαβητική οικονομική δραστηριότητα εισαγωγής, προμήθειας, επεξεργασίας, διανομής, διάθεσης, εξαγωγής και μεταποίησης των προϊόντων των διάφορων παραγωγικών κοινοτήτων, συνεταιρισμών και γενικά συλλογικοτήτων ή παραγωγών, οικοτεχνών, βιοτεχνών και γενικά δημιουργών, ανδρών και γυναικών από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο.

β) Να μισθώνει ή να αγοράζει και να λειτουργεί χώρους διάθεσης των προϊόντων που διακινεί.

γ) Να εκδίδει και κυκλοφορεί περιοδικά, εφημερίδες και κάθε είδους έντυπα και βιβλία για την ενημέρωση και διάδοση πληροφοριών σχετικών με τους σκοπούς και τις αρχές του.

δ) Να εκπονεί ή να αναθέτει σε άλλους την εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικών με το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται.

ε) Να διοργανώνει συνέδρια, εκθέσεις και γενικά δημόσιες δραστηριότητες και εκδηλώσεις διάδοσης και προώθησης των σκοπών του καθώς και ενημερωτικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη των αρχών της συλλογικής και συνεταιριστικής οργάνωσης αλλά και γενικότερα την κοινωνική οργάνωση και τον πολιτισμό των ανθρώπινων κοινοτήτων.

στ) Να διοργανώνει εκπαιδευτικά ταξίδια, με δυνατότητα συμμετοχής και του ευρύτερου κοινού, σε περιοχές όπου εδρεύουν παραγωγοί ή συλλογικότητες παραγωγών, οικοτεχνών, βιοτεχνών και γενικότερα δημιουργών με τους οποίους συνεργάζεται, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

ζ) Να δημιουργεί εντευκτήρια, πολιτιστικά καφενεία και γενικά χώρους κοινωνικών και συλλογικών πολιτιστικών λειτουργιών.

η) Να συμμετέχει σε αναπτυξιακά προγράμματα, σε επιδοτούμενα προγράμματα, ή να συνεργάζεται με άλλους φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, συλλογικότητες, σωματεία και οργανώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό για την από κοινού διενέργεια δραστηριοτήτων όμοιων ή συναφών με το δικό του σκοπό ή δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν την ανάπτυξη του σκοπού του.

θ) Να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες είναι δυνατό να προσφέρονται οι υπηρεσίες του και σε μη μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 7ο. Μέλη του Συνεταιρισμού

Μέλη του Συνεταιρισμού (συνέταιροι) μπορούν να γίνουν ενήλικα φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από επαγγελματική, εθνική, φυλετική, πολιτική ή θρησκευτική ταυτότητα, που ευαισθητοποιούνται και εμπνέονται από τις αρχές και τις επιδιώξεις του συνεταιρισμού. Επίσης μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν σωματεία και συνεταιρισμοί που διαπνέονται από παρόμοιες αρχές και επιθυμούν να συνδυάσουν την κοινωνική τους δράση με τους σκοπούς του συνεταιρισμού.

Δεν μπορεί να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού όποιος συμμετέχει σε άλλον συνεταιρισμό με την ίδια έδρα και τον ίδιο σκοπό, καθώς και όποιος είναι ανήλικος ή τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη.

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και σε επίτιμα.

Ως επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται για το λόγο αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες προς την επίτευξη των σκοπών του Συνεταιρισμού και έχουν συμβάλλει ουσιωδώς στην προαγωγή των σκοπών του. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ως επίτιμα μέλη δύνανται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δωρητές, χορηγοί ή απλοί υποστηρικτές και εργαζόμενοι καθημερινά για την προώθηση του συνεταιριστικού σκοπού.

Τα επίτιμα μέλη στερούνται δικαιωμάτων ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, συμμετέχουν όμως στις Γενικές Συνελεύσεις, όπου δύνανται να εκφέρουν την γνώμη τους. Δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν εισφορές.

ΑΡΘΡΟ 8ο. Εγγραφή μελών

 1. Για την εγγραφή μέλους στο Συνεταιρισμό, μετά τη σύστασή του, απαιτείται υποβολή από τον ενδιαφερόμενο γραπτής αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη του συνεδρίαση.
 2. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του μέλους του Συνεταιρισμού αποκτάται από το χρόνο λήψης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή της αίτησης. Ειδικά για τη συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και για την ανάδειξη τους σε όργανα διοίκησης ή ελέγχου του Συνεταιρισμού απαιτείται να έχει προηγηθεί η έγκριση της εγγραφής των νέων μελών από τη Γενική Συνέλευση.
 3. Στην περίπτωση μη αποδοχής αίτησης εγγραφής μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει επί του θέματος της εγγραφής ή μη η Γενική Συνέλευση. Η σχετική απόφασή της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των εργασιών της. Κατά της απόφασης αυτής, επιτρέπεται προσφυγή στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας που εδρεύει ο Συνεταιρισμός, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της.

ΑΡΘΡΟ 9ο. Αποχώρηση – Διαγραφή μέλους

 1. Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να αποχωρήσουν, εφόσον υποβάλουν γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο οποτεδήποτε και πάντως τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της οικονομικής χρήσης, ήτοι έως τις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
 2. Μέλος του Συνεταιρισμού διαγράφεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην περίπτωση που συστηματικά παραβαίνει τις υποχρεώσεις του και με τη συμπεριφορά του βλάπτονται τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού.
 3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, ο συνεταίρος μπορεί να αποκλειστεί (διαγραφεί) από τον Συνεταιρισμό, όταν με τις πράξεις ή παραλείψεις του βλάπτονται τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Ο αποκλεισμός γνωστοποιείται με κοινοποίηση αποσπάσματος της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει και τους λόγους του αποκλεισμού.
 4. Στα αποχωρούντα ή διαγραφόμενα κατά τα ανωτέρω μέλη αποδίδεται άμεσα η συνεταιριστική μερίδα που εισέφεραν και πάντως το αργότερο τρεις (3) μήνες από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή η διαγραφή.

ΑΡΘΡΟ 10ο. Δικαιώματα μελών

 1. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με μία (1) ψήφο.
 2. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και να λαμβάνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.
 3. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι και εν γένει συμμετοχής στα όργανα του Συνεταιρισμού και στις Επιτροπές που συστήνουν η Γενική Συνέλευση ή/και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η συμμετοχή κάθε συνεταίρου στα παραπάνω όργανα είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται για το έργο της αποζημίωση, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση, μετά από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο συνεταιρισμός αποδέχεται την ασφάλιση των μελών του τα οποία θα προσφέρουν την προσωπική τους εργασία προς αυτόν. Αρμόδια για την έγκριση της απασχόλησης και προσφοράς της προσωπικής εργασίας των μελών του προς αυτόν είναι η γενική συνέλευση, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τη διάρκεια, το αντικείμενο και τους λοιπούς όρους της απασχόλησης.

ΑΡΘΡΟ 11ο. Υποχρεώσεις και ευθύνη μελών

 1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α. Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες, να συνεργάζονται για τη λειτουργία του Συνεταιρισμού και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά του.

β. Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και των άλλων οργάνων του Συνεταιρισμού και να προστατεύουν τα συμφέροντά του, άλλως να μην παρεμποδίζουν την ευόδωση του σκοπού του Συνεταιρισμού διά των πράξεων ή παραλείψεων τους.

 1. Τα μέλη ευθύνονται για τα χρέη του Συνεταιρισμού προς τρίτους μόνο μέχρι το ποσό της συνεταιριστικής τους μερίδας. Η ευθύνη του συνεταίρου υφίσταται και για χρέη που είχαν δημιουργηθεί πριν γίνει μέλος και δεν περιλαμβάνει τα χρέη που δημιουργήθηκαν μετά την έξοδό του.
 2. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, δύναται να προβλέπεται ειδική ή έκτακτη εισφορά των μελών για την κάλυψη ζημιών του συνεταιρισμού, όταν το αποθεματικό είναι ανεπαρκές προς κάλυψη τους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΑΡΘΡΟ 12ο. Κεφάλαιο του Συνεταιρισμού

Το κεφάλαιο του Συνεταιρισμού σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται σε επόμενα άρθρα απαρτίζεται από :

α. Τις συνεταιριστικές μερίδες.

β. Το τακτικό αποθεματικό.

γ. Το έκτακτο αποθεματικό.

ΑΡΘΡΟ 13ο. Πόροι του Συνεταιρισμού

Οι πόροι του Συνεταιρισμού προέρχονται από οποιαδήποτε νόμιμη πηγή και δραστηριότητα, στα πλαίσια όμως της μη κερδοσκοπικής δράσης του, και ενδεικτικά δύνανται να είναι:

α. Επιχορηγήσεις από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, κρατικούς φορείς και οργανισμούς ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς οργανισμούς.

β. Κληροδοτήματα, δωρεές και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων.

γ. Έσοδα από εκδηλώσεις και εν γένει την άσκηση των δραστηριοτήτων του και την εκμετάλλευση περιουσιακών τους στοιχείων.

δ. Συνδρομή από τα μέλη του σε μορφή ποσοστού(%) επί των αγορών που πραγματοποιούν, το ύψος και οι λοιπές λεπτομέρειες της οποίας καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Για την αποδοχή ή όχι οποιουδήποτε πόρου που προέρχεται από τρίτους απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που ο Συνεταιρισμός συνάψει συμφωνίες με άλλους οργανισμούς ή εάν εξασφαλίσει κεφάλαια από εξωτερικές πηγές, θα πρέπει να το πράξει με όρους που θα διασφαλίζουν το δημοκρατικό έλεγχο και την ανεξαρτησία του.

ΑΡΘΡΟ 14ο. Συνεταιριστική μερίδα

 1. Κάθε φυσικό πρόσωπο συνεταίρος εγγράφεται για μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, το ύψος της οποίας ορίζεται με το παρόν στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ. Τα νομικά πρόσωπα συνεταίροι, νόμιμα εκπροσωπούμενοι, εγγράφονται με μία (1) υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, το ύψος της οποίας ορίζεται με το παρόν στο ποσό των εκατό (100) ευρώ.
 2. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους.
 3. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας (1) ψήφου που αντιστοιχεί στην υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα που κατέχουν.
 4. Η συνεταιριστική μερίδα δεν κληρονομείται ούτε κληροδοτείται. Ο συνεταίρος που απεβίωσε διαγράφεται το αργότερο στο τέλος της χρήσης εντός της οποίας απεβίωσε. Οι κληρονόμοι του δεν αποκτούν την ιδιότητα του συνεταίρου. Τους αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα που κατέβαλε ο κληρονομούμενος κατά τον χρόνο εγγραφής του στον Συνεταιρισμό.
 5. Μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας μπορεί να γίνει μόνο σε τρίτο μη συνεταίρο και μόνο με τη διαδικασία εισόδου νέου συνεταίρου όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρόντος. Η μεταβίβαση της μερίδας σε τρίτον συντελείται με την καταχώρησή της στο βιβλίο Μητρώο κατά το άρθρο 1 παρ. 3 του Νόμου 1667/1986.
 6. Δεν υπόκειται σε κατάσχεση για χρέη των συνεταίρων προς τρίτους η συνεταιριστική μερίδα και τυχόν προϊόντα της παραγωγής των μελών από την παράδοσή τους στο Συνεταιρισμό για πώληση, διάθεση, μεταποίηση και επεξεργασία. Επίσης δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας του Συνεταιρισμού ως τρίτου χρημάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους του και απαιτήσεων για παροχές σε είδος του Συνεταιρισμού προς τα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 15ο. Τακτικό αποθεματικό

 1. Για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παρακρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών πλεονασμάτων κάθε χρήσης.
 2. Η παρακράτηση για τακτικό αποθεματικό δεν είναι υποχρεωτική όταν το ύψος αυτού έχει εξισωθεί με τη συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων.
 3. Επιπλέον της πιο πάνω παρακράτησης στο τακτικό αποθεματικό δύναται να περιέλθει και κάθε άλλο έσοδο για το οποίο δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο παρόν.

ΑΡΘΡΟ 16ο. Έκτακτο αποθεματικό

Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει για το σχηματισμό ειδικών και έκτακτων αποθεματικών. Το έκτακτο αποθεματικό είναι το κεφάλαιο που δημιουργείται με σκοπό να καταστήσει το Συνεταιρισμό οικονομικά ανεξάρτητο. Για το σχηματισμό του παρακρατείται το ένα δέκατο (1/10) των καθαρών πλεονασμάτων της χρήσης, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και χρησιμοποιείται κατά βάση για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και εργασιών του Συνεταιρισμού ή προστίθενται τυχόν επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις που εισφέρονται για το σκοπό αυτό κατά το άρθρο 12 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 17ο. Χρήση – Ισολογισμός

 1. Η διαχειριστική χρήση είναι ετήσια και αρχίζει την 1ηΙανουαρίου και

λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη διαχειριστική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση του Συνεταιρισμού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2015.

 1. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και τον Προϋπολογισμό και τους υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης στο Εποπτικό Συμβούλιο για έλεγχο τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το Εποπτικό Συμβούλιο συντάσσει αναλυτική έκθεση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υποβολή σε αυτό των παραπάνω στοιχείων. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει τον ελεγχθέντα από το Εποπτικό Συμβούλιο Ισολογισμό, Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και Προϋπολογισμό με την αναλυτική έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να έχει στη διάθεση των μελών του Συνεταιρισμού αντίγραφα του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσης και της έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει περίληψη του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης μέσα σε ένα (1) μήνα από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα του νομού όπου ο Συνεταιρισμός έχει την έδρα του.

ΑΡΘΡΟ 18ο. Διανομή Πλεονασμάτων

Λόγω του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Συνεταιρισμού, το υπόλοιπο των τυχόν πλεονασμάτων, μετά την αφαίρεση των λειτουργικών εξόδων και των αποθεματικών, δεν θα διανέμεται στους συνεταίρους αλλά, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είτε θα παραμένει στο Συνεταιρισμό για την εξυπηρέτηση των σκοπών του είτε θα καταβάλλεται όλο ή μέρος αυτού με οποιαδήποτε μορφή κριθεί καταλληλότερη, είτε δωρεάς είτε οικονομικής ενίσχυσης ή χορηγίας είτε άλλη, σε κοινότητες παραγωγών ή σωματεία ή συλλόγους ή φορείς ή ενώσεις προσώπων ή οργανώσεις και γενικά συλλογικότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, που επιδιώκουν σκοπούς αλληλέγγυας οικονομίας και γενικά σκοπούς παρόμοιους με τον συνεταιρισμό. Ομοίως θα συμβεί και στην περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 19ο. Βιβλία του Συνεταιρισμού

Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα ακόλουθα βιβλία :

α) Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

β) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Εποπτικού Συμβουλίου.

δ) Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συνεταιρισμού, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους, και η ημερομηνία αποχώρησης ή διαγραφής των μελών.

ε) Ημερολόγιο, Βιβλίο Απογραφής Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας και Βιβλίο Αλληλογραφίας (πρωτόκολλο).

Τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία τηρούνται από τον οικονομικό υπεύθυνο που θα οριστεί, χωρίς να αποκλείεται η πρόσληψη λογιστή ή άλλου βοηθητικού προσωπικού για το σκοπό αυτό.

Όλα τα πρακτικά των συνεδριάσεων κοινοποιούνται στα μέλη του Συνεταιρισμού σε εύλογο χρονικό διάστημα με ευθύνη του εκάστοτε Προεδρείου της συνεδρίασης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΑΡΘΡΟ 20ο. Συγκρότηση – Αρμοδιότητες

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού, αποφασίζει για όλα τα θέματα του Συνεταιρισμού και πάντως για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης.
 2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται:

α) Η τροποποίηση του Καταστατικού.

β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού.

γ) Η ψήφιση ή τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και Ειδικών Κανονισμών εργασίας του προσωπικού.

δ) Η αποδοχή δωρεών ή επιχορηγήσεων από τρίτους.

ε) Η συμμετοχή σε εταιρεία ή η αποχώρηση από αυτή.

στ) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού.

ζ) Η έγκριση του Ισολογισμού, του Προϋπολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.

η) Η εκλογή και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

θ) Η οποιαδήποτε παύση των μελών των οργάνων της Διοίκησης για σπουδαίο λόγο. Ενδεικτικά ως σπουδαίος λόγος θεωρείται η αποδεδειγμένη βλαπτική για τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού δράση των μελών του Δ.Σ.

ι) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη του για την αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.

ια) Η ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με ή χωρίς τη συνεργασία άλλων συνεταιρισμών ή νομικών προσώπων που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

ιβ) Η δυνατότητα να αποφασίζει και να συγκεκριμενοποιεί το είδος και την έκταση της κάθε φορά ασκούμενης δραστηριότητας αντικείμενο της οποίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορεί να είναι η προμήθεια αγαθών για την κάλυψη βιοτικών και άλλων αναγκών των μελών του, η παροχή στα μέλη καταναλωτικών πληροφοριών αλλά και υπηρεσιών που συνηγορούν στη διατήρηση της ποιότητας ζωής των συνεταιριστών (π.χ. ομαδικά ασφαλιστήρια ζωής, υγείας, ασφαλίσεως αυτοκινήτου, συμβάσεις με συνεργεία, πρατήρια βενζίνης κλπ.), η διάθεση προϊόντων των μελών του, η συνεταιριστική εκπαίδευση και ο πολιτισμός, καθώς και η ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών των μελών, υπό τον όρο ότι η δραστηριότητα αυτή δεν αντίκειται στους σκοπούς του συνεταιρισμού.

ιγ) Να αποφασίζει για τη δυνατότητα πώλησης των ειδών και προϊόντων του συνεταιρισμού και σε τρίτους μη μέλη του.

 1. Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Όλα τα μέλη μετέχουν στις συνελεύσεις και ψηφίζουν με μία (1) ψήφο το καθένα.
 2. Στις συνελεύσεις κάθε παριστάμενο μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μέχρι ένα άλλο μέλος, με έγγραφη εξουσιοδότηση η οποία φέρει νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούμενου. Η εξουσιοδότηση έχει ισχύ μόνο για τη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) για την οποία παρέχεται ή για οποιαδήποτε εξ αναβολής αυτής.

ΑΡΘΡΟ 21ο. Σύγκληση

 1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το έτος ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης.
 2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα για συζήτηση, το Εποπτικό Συμβούλιο ή το ένα δέκατο (1/10) των μελών του Συνεταιρισμού, αλλά όχι λιγότερα από πέντε (5) μέλη.
 3. Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με προσωπικές επιστολές ή/και με fax ή/και με e mail ή/και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 4. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης του Εποπτικού Συμβουλίου ή των συνεταίρων, τη σύγκληση διατάζει το Ειρηνοδικείο της έδρας του Συνεταιρισμού ύστερα από αίτηση τους, εκτός αν κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος.

ΑΡΘΡΟ 22ο. Απαρτία

 1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού.
 2. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών του Συνεταιρισμού.
 3. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσα μέλη και αν παρίστανται, ο αριθμός των οποίων στη περίπτωση αυτή δεν δύναται να είναι κατώτερος των επτά (7).
 4. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού του Συνεταιρισμού, της έδρας, τη μετατροπή της νομικής μορφής του Συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας, τη μεταβολή της ευθύνης των συνεταίρων, τον αποκλεισμό συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, την καταβολή εκτάκτων εισφορών, την ανάκληση και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου και την τροποποίηση του καταστατικού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) των μελών και στην περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα τουλάχιστον μέλη.

ΑΡΘΡΟ 23ο. Συνεδρίαση – Συζήτηση

 1. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγονται από τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης. Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντα του ασκεί προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν δεν παρευρίσκεται κανένα, ένα μέλος του Συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση.
 2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.
 3. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
 4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συζητεί και να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των παρόντων μελών, αλλά όχι λιγότερα από επτά (7) μέλη.
 5. Στη Συνέλευση μπορεί να παρίσταται αντιπρόσωπος συνεταιριστικής οργάνωσης ανωτέρου βαθμού.

ΑΡΘΡΟ 24ο. Ψηφοφορίες

 1. Οι ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση του χεριού, εκτός αν το ένα τέταρτο (1/4) των παρόντων μελών ζητήσει να γίνει η ψηφοφορία με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια, οπότε εφαρμόζεται ο τρόπος που ζητήθηκε. Ποτέ δεν λαμβάνεται απόφαση «διά βοής».
 2. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν αρχαιρεσίες, παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και για προσωπικά θέματα, η ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται την ίδια μέρα της Γενικής Συνέλευσης και μετά το τέλος των συζητήσεων των θεμάτων.
 3. Τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους και αν διαπιστωθεί ότι ψηφίσουν, εκπίπτουν από μέλη του οργάνου.
 4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψηφισάντων μελών. Στα θέματα της παραγράφου 4 του άρθρου 21 απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού ή τουλάχιστον τα τέσσερα πέμπτα (4/5) των μελών που συγκροτούν την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 25ο. Προσβολή αποφάσεων

 1. Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αντίθετη στο Νόμο ή στο Καταστατικό είναι άκυρη.
 2. Την ακυρότητα κηρύσσει το Δικαστήριο, αν εγείρει αγωγή ένα μέλος που δεν συμφώνησε ή οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
 3. Η αγωγή αποκλείεται όταν περάσει ένας (1) μήνας από τότε που ελήφθη η απόφαση.
 4. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων.

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

 

ΑΡΘΡΟ 26ο. Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Τη διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκεί το Διοικητικό Συμβουλίου το οποίο αποτελείται υποχρεωτικά από μονό αριθμό μελών, που μπορεί να κυμανθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.
 2. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητού Συμβουλίου είναι διετής και μπορεί να παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου, το πολύ για τρεις (3) μήνες από τη λήξη της.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται με πρόσκληση του Συμβούλου που πλειοψήφησε και συγκροτείται σε σώμα, δηλαδή εκλέγει με φανερή ψηφοφορία Πρόεδρο, Ταμία και Γραμματέα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε ένα (1) μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή του για καταχώρηση στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της έδρας του. Ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας του Συνεταιρισμού δεν έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν σε κάποια από τις θέσεις αυτές σε περίπτωση τρίτης συνεχόμενης θητείας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 27ο. Εκλογή

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από μυστική ψηφοφορία και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1667/1986 με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται κατά κατηγορία οι υποψήφιοι. Σε περίπτωση που τα μέλη του συνεταιρισμού υπερβούν τα εκατό, η εκλογή μπορεί να γίνεται με βάση συνδυασμούς υποψηφίων και μεμονωμένες υποψηφιότητες με το σύστημα της απλής αναλογικής.
 2. Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Συνέλευση και κάθε μέλος του Συνεταιρισμού ψηφίζει όσους υποψηφίους κάθε κατηγορίας επιθυμεί με σταυρό που σημειώνει δίπλα στο ονοματεπώνυμο του υποψηφίου της προτίμησής του.
 3. Εκλέγονται κατά κατηγορία οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και επίσης κατά τη σύνταξη του πρακτικού αρχαιρεσιών καταγράφονται κατά σειρά τα αναπληρωματικά μέλη κάθε κατηγορίας.

ΑΡΘΡΟ 28ο. Αρμοδιότητες Δ.Σ.

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση του, πλην αυτών που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία απαιτείται έγκριση του Εποπτικού Συμβουλίου.
 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ιδιαίτερα τα μέλη του Προεδρείου οφείλουν να καταβάλλουν κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού την ίδια επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις και φέρουν κάθε ευθύνη για την τήρηση των περιορισμών του προς εκπροσώπηση δικαιώματος που θέτει το καταστατικό ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε υπαλλήλους του Συνεταιρισμού, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα και πρόσκαιρα κωλύεται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από ένα (1) μήνα μέσα σε μία διαχειριστική χρήση. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν δύνανται να ληφθούν αποφάσεις οικονομικού περιεχομένου, άλλως αποφάσεις που επιβαρύνουν οικονομικά τον Συνεταιρισμό. Σε αντίθετη περίπτωση οι αποφάσεις αυτές είναι απολύτως άκυρες και δεν δεσμεύουν τον Συνεταιρισμό τόσο έναντι των μελών του, όσο και έναντι τρίτων.
 4. Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο. Κατ’ εξαίρεση, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να παρέχεται αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο απασχόλησης τους και εφόσον υφίστανται οι σχετικές οικονομικές προϋποθέσεις. Η αποζημίωση αυτή δεν αποτελεί μισθό ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας.
 5. Το Δ.Σ. έχει καθήκον και αρμοδιότητα να αποφασίζει για κάθε γενικά θέμα που δεν αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. και ειδικότερα ενδεικτικά:

α) Nα αποφασίζει κάθε φορά για την προμήθεια και επεξεργασία των αναγκαίων ειδών και εμπορευμάτων.

β) Να προσλαμβάνει υπαλλήλους και συνεργάτες του συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 29ο. Λειτουργία – Αποφάσεις

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Η ημέρα και ώρα του Δ.Σ. γνωστοποιείται τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. σε όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού. Στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται υποχρεωτικά και έχουν δικαίωμα συμμετοχής και τα αναπληρωματικά μέλη με δικαίωμα λόγου μόνο. Επίσης, καλούνται και έχουν δικαίωμα συμμετοχής και μέλη του συνεταιρισμού ιδιαίτερα εφόσον τα αφορούν τα υπό συζήτηση θέματα με δικαίωμα λόγου. Γενικά οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει εκτάκτως όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των μελών του και πάντως όχι λιγότερα από δυο (2) μέλη του.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση άρτιου αριθμού υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις καταχωρούνται από το Γραμματέα στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, σύζυγο ή συγγενή πρώτου βαθμού.
 5. Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάσει σε τρεις (3) συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, χωρίς ιδιαίτερα σημαντικό λόγο, εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματος του και τη θέση του καταλαμβάνει το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος της κατηγορίας των εταίρων που ανήκει.

ΑΡΘΡΟ 30ο. Προεδρείο Δ.Σ.

 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί αυτό σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, εισηγείται τα θέματα που αφορούν τον Συνεταιρισμό, διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού, υπογράφει όλα τα έγγραφα και γνωστοποιήσεις του Συνεταιρισμού προς κάθε τρίτο και λαμβάνει γνώση όλων των εγγράφων που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στο Συνεταιρισμό. Επίσης, επιμελείται για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου, εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό προς κάθε δημόσια ή δικαστική αρχή και κάθε τρίτο, υπογράφει τις συμβάσεις του Συνεταιρισμού και συνυπογράφει τις προς πληρωμή ή είσπραξη εντολές και επιβλέπει την ταμιακή – λογιστική και διοικητική υπηρεσία.
 2. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου επιμελείται την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, δέχεται όλα τα έγγραφα και διεξάγει την αλληλογραφία του Συνεταιρισμού, φυλάσσει τη σφραγίδα, τηρεί το βιβλίο Μητρώου και το Πρωτόκολλο και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τις εντολές πληρωμής και είσπραξης και όλα τα έγγραφα του Συνεταιρισμού.
 3. Ο Ταμίας επιμελείται για την είσπραξη των εσόδων του Συνεταιρισμού, διενεργεί τις πληρωμές και εισπράξεις σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με συνυπογραφή του Προέδρου και του Γραμματέα και τηρεί το Ταμείο του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 31ο. Εποπτικό Συμβούλιο

 1. Επειδή τα μέλη του παρόντος Συνεταιρισμού είναι περισσότερα από πενήντα (50), σύμφωνα με τον Νόμο, πρέπει η Γενική Συνέλευση να εκλέγει μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και την ίδια διαδικασία και το Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Το ίδιο μέλος δεν μπορεί να μετέχει στο Εποπτικό Συμβούλιο και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας από το ίδιο μέλος και για τα δύο όργανα, αλλά η εκλογή του γίνεται μόνο στο όργανο για το οποίο συγκέντρωσε περισσότερες ψήφους. Η εκλογή στο ένα όργανο αποκλείει και την ιδιότητα του αναπληρωματικού στο άλλο.
 2. Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την τήρηση των διατάξεων του Νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα και καθήκον να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων του Συνεταιρισμού, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Για τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει έως τρεις (3) άμισθους ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες. Το Εποπτικό Συμβούλιο, αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση, που βλάπτουν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού, υποδεικνύει εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο την επανόρθωσή τους και συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση όταν –κατά την απόλυτη κρίση του- θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού.
 3. Το Εποπτικό Συμβούλιο, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, εκλέγει με φανερή ψηφοφορία ένα (1) εκ των μελών του ως Πρόεδρο, ο οποίος και εκπροσωπεί αυτό έναντι τρίτων.
 4. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

ΑΡΘΡΟ 32ο. Τροποποίηση Καταστατικού

 1. Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της ειδικά συγκαλούμενης για το σκοπό αυτό Γενικής Συνέλευσης των μελών, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 4 των άρθρων 21 του παρόντος.
 2. Τα υπό τροποποίηση άρθρα θα πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης και σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μελών έγγραφη αιτιολογημένη έκθεση με το λόγο και το περιεχόμενο των προτεινόμενων τροποποιήσεων. Μετά τη λήξη της σχετικής αποφάσεως το Καταστατικό κωδικοποιείται και καταχωρείται στα μητρώα συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της έδρας.

ΑΡΘΡΟ 33ο. Διάλυση – Εκκαθάριση

 1. Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:

α) Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των εξήντα πέντε (65).

β) Όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του, όπως ορίζεται στο καταστατικό αυτό και δεν αποφασίστηκε η παράταση του από τη Γενική Συνέλευση.

γ) Αν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 παρ. 4 του παρόντος.

δ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση, μόνο αφού αποτύχει η διαδικασία για έκτακτη εισφορά κατά τις διατάξεις του άρθρου 33 του παρόντος.

 1. Η διάλυση του Συνεταιρισμού καταχωρείται στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της έδρας του.
 2. Τη διάλυση του Συνεταιρισμού ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν η διάλυση οφείλεται σε πτώχευση, ακολουθείται η διαδικασία της εμπορικής νομοθεσίας. Την εκκαθάριση διενεργούν δύο (2) Εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Ο Συνεταιρισμός λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη διάλυση του για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις – ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του Συνεταιρισμού. Το υπόλοιπο που απομένει διανέμεται σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή αστικούς μη κερδοσκοπικούς συνεταιρισμούς, ή οργανισμούς που εξυπηρετούν παρόμοιους με τον παρόντα συνεταιρισμό σκοπούς, ή ιδρύματα, σύμφωνα με την αρχή «διανομή χωρίς συμφέρον».
 3. Αν ο Συνεταιρισμός διαλύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς του ή λόγω της πτώχευσής του, η οποία όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωσή του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις του παρόντος, η οποία στη συνέχεια καταχωρείται στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της έδρας του.
 4. Στην περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισμού για το λόγο που αναφέρεται στην παρ. 1 περίπτωση α’ του άρθρου 10 του Ν. 1667/1986, η αναβίωση είναι δυνατή αν μέσα σε τρεις μήνες συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μελών και ακολουθήσει μέσα σε ένα μήνα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται εκτάκτως για να αποφασίσει για την αναβίωση του Συνεταιρισμού.
 5. Στην περίπτωση αναβίωσης λογίζεται ότι ο Συνεταιρισμός δεν έχει ποτέ διαλυθεί.

ΑΡΘΡΟ 34ο. Πτώχευση

 1. Αν ο Συνεταιρισμός αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή αν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού διαπιστωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα τρίτο του συνολικού ποσού της ευθύνης όλων των συνεταίρων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη Γενική Συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στους συνεταίρους. Στη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται ισολογισμός και έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περιουσιακή κατάσταση του συνεταιρισμού και την προτεινόμενη έκτακτη εισφορά. Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται κατ’ ισομοιρία στα μέλη, αφού διαθέτουν ίσες συνεταιριστικές μερίδες, αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με την απαρτία του άρθρου 21 παρ. 4 και απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού. Πίνακας για τις έκτακτες εισφορές που επιβλήθηκαν και τις τυχόν καθυστερούμενες τακτικές εισφορές υποβάλλεται αμέσως από το Διοικητικό Συμβούλιο στο Ειρηνοδικείο της έδρας και κηρύσσεται από αυτό εκτελεστός.
 2. Αν αποτύχει η αμέσως προηγούμενη διαδικασία, ο Συνεταιρισμός κηρύσσεται σε πτώχευση με απόφαση του Ειρηνοδικείου της έδρας του ύστερα από σχετική δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή αίτηση οποιουδήποτε δανειστή. Σύνδικος πτώχευσης διορίζεται αυτός που υποδεικνύει η πλειοψηφία των δανειστών, εκτός αν σπουδαίος λόγος δεν το επιτρέπει.
 3. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της δήλωσης ή της αίτησης για την κήρυξη του Συνεταιρισμού σε πτώχευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δηλώσει στο Ειρηνοδικείο αν θα καταβληθούν τα χρέη του Συνεταιρισμού ή αν η διαφορά μεταξύ παθητικού και ενεργητικού μειώθηκε κάτω από το ένα τρίτο (1/3). Μετά την πάροδο του τριμήνου, πριν από τη λήψη οποιουδήποτε άλλου μέτρου, ο Ειρηνοδίκης συγκαλεί τους δανειστές σε συνέλευση για συμβιβασμό κατά τις εργασίες της οποίας προεδρεύει αυτός. Ο συμβιβασμός, εφόσον επιτευχθεί επικυρώνεται από το Ειρηνοδικείο, μετά δε την επικύρωση ο Συνεταιρισμός συνεχίζει τις εργασίες του. Με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, η απόφαση που επικυρώνει το συμβιβασμό κοινοποιείται δημόσια.
 4. Σε περίπτωση αποτυχίας του συμβιβασμού, το Ειρηνοδικείο κηρύσσει σε πτώχευση το Συνεταιρισμό. Από την κήρυξή του σε πτώχευση, ο Συνεταιρισμός διαλύεται.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΑΡΘΡΟ 35ο. Ένωση

Ο Συνεταιρισμός μπορεί να συμμετέχει σε υφιστάμενη Ένωση ή Ομοσπονδία ή να συμπράττει για δημιουργία της με σκοπό το συντονισμό και προώθηση των δραστηριοτήτων τους με τους όρους και προϋποθέσεις της υφιστάμενης σχετικής νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 36ο. Μετατροπή νομικής μορφής

Σε περίπτωση μετατροπής της νομικής μορφής του Συνεταιρισμού η περιουσία του μεταβιβάζεται στο νέο διάδοχο σχήμα μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία του άρθρου 21 παρ. 4 του παρόντος και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.

 

Γαλάτσι Αττικής, 30 Απριλίου 2015

Ακολουθούν ονοματεπώνυμα ιδρυτών μελών και υπογραφές τους

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Εικόνα
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Περιεχόμενο
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Συγκρίνω